Seeking new coffee varieties around the world

{For English, please scroll down}

Το «γενεαλογικό δέντρο» του καφέ Arabica θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει πολύ μεγάλες ρίζες, αλλά και παρακλάδια, αφού περιλαμβάνει πάρα πολλούς τύπους δέντρων με διαφορετικά γενετικά χαρακτηριστικά. Από αυτά, περίπου 700 μελετήθηκαν από τον οργανισμό World Coffee Research και ομαδοποιήθηκαν σε 3 κύριες γενετικές ομάδες. Η πρώτη ομάδα αφορά τύπους που καλλιεργούνται κατά κόρον, συμπεριλαμβανομένων των Bourbon/Typica και όλων των παράγωγων τους και προέρχονται από την Υεμένη και την περιοχή Harar της Αιθιοπίας, τη δεύτερη ομάδα που αποτελείται από καλλιέργειες που προέρχονται από τα δάση Tipi και Sheko της δυτικής Αιθιοπίας και την τρίτη ομάδα που αποτελείται από καλλιέργειες που προέρχονται από την Jimma και Bonga της νοτιοδυτικής Αιθιοπίας.

Αν και η ιστορία του καφέ είναι μακρά, ο καφές υστερεί αρκετά στην καινοτομία και την εξέλιξη, μιας και μόλις στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ξεκίνησε η έρευνα και η χρήση του DNA στον καφέ.

Πλέον υπάρχει μία νέα προσέγγιση στον καφέ, και εστιάζεται στον συνδυασμό της παράδοσης με τη σύγχρονη τεχνολογία και επιστήμη για νέα φυτά με ανθεκτικότητα και ποιότητα. Αυτή η νέα προσέγγιση, όμως, έχει φέρει και νέες προκλήσεις, όπως είναι το νέο κύμα καφέ, η κλιματική αλλαγή, η εξέλιξη των ασθενειών και η «μετανάστευση» των ποικιλιών (variety evolution, όπως συνηθίζω να την αποκαλώ).

Ξεκινώντας από το νέο κύμα καφέ, αυτό προσανατολίζεται στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το traceability, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των παραγωγών και την αναζήτηση καφέδων εξαιρετικής ποιότητας. Μία χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι η Geisha, η ποικιλία που τάραξε τα νερά και ενώ υπήρχε για αρκετά χρόνια στην Κεντρική Αμερική (Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα, Παναμά), όμως μόνο από το 2006 και μετά άρχισε να αναγνωρίζεται. Ιδιαίτερη είναι και η περίπτωση της Sidra από την φάρμα La Palma El Tucan.

 

Πρόκληση για την καλλιέργεια του καφέ αποτελεί, όμως, και η κλιματική αλλαγή και ο λόγος είναι ότι το φυτό του καφέ είναι πολύ ευάλωτο στις μεταβολές. Αν και θα ανεχθεί ακραίες καταστάσεις, η απόδοσή του θα επηρεαστεί πολύ. Έτσι, είναι σημαντική η ενημέρωση και η οργάνωση των παραγωγών ώστε να προετοιμαστούν αποτελεσματικά, λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης, όπως είναι οι γενετικές έρευνες στον καφέ, τα τεχνάσματα στον τρόπο καλλιέργειας για την προστασία του φυτού και η αναθεώρηση των μέχρι σήμερα, γνωστών πρακτικών. Σε αυτό βοηθούν και μεγάλα ερευνητικά κέντρα του καφέ, τα οποία παράγουν υβρίδια που επιλέγονται με βάση την υψηλή και σταθερή απόδοση, την ανθεκτικότητα στις ασθένειες, την ποιότητα στο φλιτζάνι και την ανθεκτικότητα στις κλιματικές αλλαγές. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται μελέτες για δημιουργία ποικιλιών Arabica με ενσωμάτωση χαρακτηριστικών της Coffea Canephora (Robusta) ή Timor Hybrid  (φυσική διασταύρωση) με στόχο, αφενός τη διατήρηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών, όπως η ανθεκτικότητα στο «rust», μία ασθένεια που δημιουργεί σκουριά στα φύλλα του καφέ και ταλανίζει τους παραγωγούς, αλλά χωρίς τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά όπως η χαμηλή ποιότητα στο φλιτζάνι.

Ταυτόχρονα, πλέον υπάρχει και η «μετανάστευση» των ποικιλιών (variety’s evolution), όπου χαρακτηριστικές ποικιλίες περιοχών με επιθυμητά χαρακτηριστικά μεταφυτεύονται σε τελείως διαφορετικές περιοχές, όπως για παράδειγμα, ο ETHIOPIA, COSTA RICA (Finca Sumava De Lourdes), ο BOURBON RWANDA, COSTA RICA (Telia, Herbazu Micromill) και ο SL28, COSTA RICA Leoncio, (Herbazu Micromill). Στη φάρμα Telia, μάλιστα, υπάρχει η ίδια ποικιλία (Geisha) με διαφορετικά φαινότυπα (DNA).


Arabica’ s coffee family tree is said to have very large roots and branches as it includes many types of trees with different genetic characteristics. Of these, approximately 700 were studied by World Coffee Research and grouped into 3 major genetic groups. The first group relates to widely grown varieties, including Bourbon / Typica and all their derivatives, originating in Yemen and the Harar region of Ethiopia, the second group consists of crops from the Tipi and Sheko forests of western Ethiopia and the third group consists of crops from Jimma and Bonga from south-west Ethiopia.

Even though the history of coffee is long, coffee lacks innovation and development, since research and the use of DNA in coffee began in the early 1990s.

Nowdays there is a new approach to coffee, and it focuses on combining tradition with modern technology and science for to grow new plants with durability and quality. This new approach, however, has brought new challenges, such as the new wave of coffee, climate change, disease progression and variety evolution, as I call it.

 

The new wave of coffee, it focuses on quality, sustainable growth and traceability, improving the living standards of producers and looking for premium quality coffees. Geisha, the variety that shook things up, is a textbook case. Having been in Central America (Costa Rica, Guatemala, Panama) for several years, it’s value has not been appreciated until 2006. A unique case is that of Sidra from the La Palma El Tucan farm.

Climate change is another challenge for coffee growth, due to the vulnerability of the plant to changes. Although it can withstand extreme situations, it’s performance will be greatly affected. Therefore, it is important to inform and help organize the producers in order to take measures such as genetic research into coffee, cultivating plant protection and reviewing the practices known until today. This is aided by large coffee research centers, which produce hybrids that are selected on the basis of high and stable yield, disease resistance, cup quality and resistance to climate change. This is why Arabica varieties are being studied to incorporate the features of Coffea Canephora (Robusta) or Timor Hybrid (natural junction) in order to maintain the desired characteristics such resistance to rust, disease that causes rust on coffee leaves, which is one of the diseases concerning the producers worldwide, while eliminating the unwanted features like low quality in the cup. At the same time, there is now a variety’s evolution, where characteristic varieties of certain areas with desirable features are transplanted into completely different areas, such as ETHIOPIA, COSTA RICA (Finca Sumava De Lourdes), BOURBON RWANDA, COSTA RICA (Telia, Herbazu Micromill) and SL28, COSTA RICA Leoncio, (Herbazu Micromill). In fact, at Telia farm there is the same variety (geisha) with different phenotypes (DNA).

 

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s