Nothing Else

Καταγραφή

Πολλές φορές στη διάρκεια της πορείας μου στο χώρο χρειάστηκε να αναλογιστώ ποιο είναι το καλύτερο ώστε να κάνω αυτό και μόνο αυτό. Ωστόσο τις περισσότερες φορές δεν πρέπει να κάνεις απλώς το καλύτερο – πρέπει να γνωρίζεις ποιο είναι το καλύτερο τη δεδομένη στιγμή, να το εξελίσσεις, να ξέρεις πώς θα το κάνεις, και έπειτα να κάνεις πραγματικά και αμετάκλητα το καλύτερο.

Η απόφαση για τις κάψουλες Cultivos δεν ήταν ακαριαία, ούτε θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να τη χαρακτηρίσω εύκολη. Ξεκίνησε σαν έρευνα και σαν μεγάλη πρόκληση: πώς μπορεί να χωρέσει ο καφές ανώτερης ποιότητας σε μια κάψουλα συγκεκριμένων γραμμαρίων και να διασφαλίσουμε την ποιότητά του; Πώς μπορεί να διατηρηθεί το γευστικό και αρωματικό προφίλ του καφέ και σε τι κάψουλα πρέπει μπει, ώστε όχι μόνο να αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του καφέ αλλά και να συνάδει με την κυρίαρχη αξία τόσο της προσωπικής, όσο και της εταιρικής φιλοσοφίας – αυτή της οικολογίας και της αειφορίας;

Δεν υπήρξε ποτέ επιμονή στο να βγει η κάψουλα Cultivos. Όμως χρειάστηκε πραγματική αφοσίωση πολλών μηνών, αναρίθμητες δοκιμές και αδιάκοπη έρευνα για να πω το «ναι» στην κάψουλα Cultivos. Όταν η έρευνα έφερε αποτελέσματα, ήταν η κατάλληλη στιγμή. Χρειάστηκαν μήνες και δοκιμές! Όταν η συσκευασία επηρέαζε τη γεύση ή δεν επέτρεπε στα αρώματα να φανούν, έπρεπε να καταλάβω τι χρειάζεται να αλλάξουμε. Και, φυσικά, πρέπει να αλλάζεις ένα πράγμα τη φορά, για να αντιμετωπίζεις σωστά το «πρόβλημα».

«Το καλύτερο ή τίποτα!» Αυτός ήταν ο στόχος, αυτό και το αποτέλεσμα. Βρήκαμε την ιδανική κάψουλα, οικολογική και «αόρατη» για το περιβάλλον. Αυτή που ταιριάζει στις αξίες που ενστερνίζομαι και ακολουθώ πιστά. Και αυτήν που πραγματικά αναδεικνύει την μοναδικότητα ενός εξαιρετικού καφέ. Πόσα φλιτζάνια καφέ χρειάστηκαν για να φτάσουμε στο τέλειο των 5,7 γραμμαρίων, στην ιδανική συνταγή του καφέ στην κάψουλα!

Με σταθερά βήματα, καταλήξαμε στις τρεις κάψουλες που έχουμε σήμερα και έτσι θα έρθουν οι επόμενες 3 , από διαφορετικά terroirs!

Κάθε νέα πρόκληση είναι μια αφορμή για εξέλιξη. Όπως πάντα, με πάθος και υπομονή, έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα.

Nothing Else

Many times during my career I had to think about what is best to do, and do that and that alone. But most of the times you don’t just have to do the best thing – you have to know what’s best at that particular moment, evolve it, know how to do it, and then really and irrevocably do the best.

The decision for Cultivos capsules was not instantaneous, nor could I call it easy. It started as a research and as a big challenge: how can high quality coffee fit in a capsule of specific grams and maintain its quality? How could we maintain the flavor and the aroma of coffee and what capsule should we put in it, so that it would not only highlight its characteristics but it would also remain consistent to the value of both personal and corporate philosophy – that of ecology and sustainability?

There has never been an insistence for the Cultivos capsules launch. However, it took months of real dedication, countless tests and relentless research to say “yes” to the Cultivos capsule idea. When the research came to fruition, it was the right time.

It took months and tests! When the packaging affected the taste or did not allow the aromas to appear, I had to figure out what we needed to change. And, of course, you have to change one thing at a time to deal with the “problem” properly.

“The best or nothing!” That was the goal, and also the result. We found the ideal capsule, ecological and “invisible” for the environment. The one that fits the values that I embrace and follow faithfully. And the one that really highlights the uniqueness of an exceptional coffee. How many cups of coffee did it take to reach the perfect 5.7 grams, the ideal recipe for coffee in a capsule!

With steady steps, we have reached to the three capsules we have so far and so we will continue with the upcoming three, each from different terroirs!

Each new challenge is an opportunity for progress. As always, with passion and patience, the best result will come.

Ed for Aid

A coffee Education Series by Yiannis Taloumis & the Coffee Education Center by taf, for the support of local coffee communities

Καταγραφή

Στα πλαίσια του προγράμματος taf direct relationship επισκέπτομαι τους συνεργάτες μας στις χώρες παραγωγής καφέ κάθε χρόνο. Αυτά τα καθιερωμένα ταξίδια είναι από ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της δουλειάς μου,  γιατί συναντώ αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε μαζί και μας ενώνουν αρκετά χρόνια συνεργασίας.

Μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε σπουδαίες συζητήσεις και να ζήσουμε μαζί αρκετές ώρες της ημέρας. Η φιλοξενία τους και οι στιγμές που μοιραζόμαστε μου επιτρέπουν να δω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, το πάθος τους για τον ποιοτικό καφέ, την προσπάθεια που βάζουν σε κάθε μικρή λεπτομέρεια αλλά και την καθημερινότητά τους – μαζί με αυτή και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

H γνώση τους πάνω στον καφέ κουβαλάει μαζί της την εμπειρία πολλών γενεών που έχει προσφέρει στους σημερινούς παραγωγούς καφέ τις πιο γερές βάσεις για να έχουν με συνέπεια τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε πολλές όμως περιπτώσεις η τεχνογνωσία τους ακολουθεί τους παραδοσιακούς τρόπους, είτε λόγω μη επαρκούς εκπαίδευσης, είτε μη επαρκούς κεφαλαίου για νέες επενδύσεις.    

Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο εφόδιο για να αλλάξει κανείς τη ζωή του προς το καλύτερο είναι η εκπαίδευση. Η σημασία της εκπαίδευσης, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη γνώσεων και προσωπικών δεξιοτήτων. Οι άνθρωποι που λαμβάνουν εκπαίδευση, έχουν τη δύναμη να βελτιώσουν ακόμα και τη ζωή των συνανθρώπων τους.

Στην αλυσίδα που οι άνθρωποι έχουμε δημιουργήσει μεταξύ μας, ο ένας κρίκος βοηθάει τον άλλον. Γι’ αυτό αποφάσισα να ξεκινήσω το πρόγραμμα “Ed for Aid”. Το Ed for Aid είναι μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια και συζητήσεις, στα οποία θα αναλυθούν σε βάθος τα γνωρίσματα του καφέ, οι ιδιαιτερότητες του, η σημασία της ποιότητας της πρώτης ύλης και πολλά ακόμα εξειδικευμένα θέματα που συλλογικά διαμορφώνουν έναν νέο, ανεξερεύνητο κόσμο για τους πιστούς λάτρεις του καφέ ανώτερης ποιότητας.

Πολύ στοχευμένα και σημαντικά ζητήματα, που δεν αναλύονται συχνά ή επαρκώς στα περισσότερα σεμινάρια θα παρουσιαστούν σε αυτό τον κύκλο online σεμιναρίων από εμένα και από άλλους εισηγητές του παγκόσμιου coffee community.  Tα έσοδα των σεμιναρίων του Ed for Aid θα διατεθούν στις αγροτικές κοινωνίες και στις οικογένειές τους, προκειμένου να αναβαθμίσουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν αλλά και την καθημερινή ζωή τους.

Έτσι η εκπαίδευση μας ενώνει! Αναπτύσσουμε τους εαυτούς μας και μαζί βοηθάμε να αναπτυχθούν και οι άνθρωποι από τους οποίους ξεκινάει το ταξίδι του ο αγαπημένος καφές που βρίσκεται κάθε μέρα στο φλιτζάνι μας.

Με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο να επιμελούμαι αυτού του φιλόδοξου προγράμματος και με τον τρόπο μας να συνεισφέρουμε όλοι στη βελτιστοποίηση της ζωής αυτών των ανθρώπων.

____

Ed for Aid | A coffee Education Series by Yiannis Taloumis & the Coffee Education Center by taf, for the support of local coffee communities

Through the taf direct relationship program, I visit our partners in coffee producing countries every year. These annual trips are one of the favorite parts of my job, because I meet beloved ones with whom we work together and we have several years of cooperation.

Often we are given the chance to have great conversations and we get to share few hours on a daily basis. Through the time we spend together and their warm hospitality Ι have the time to see the way they work, their passion about superior quality coffee, the effort they make on every little detail, and of course their every day lives – along with the difficulties they regularly face.

Their knowledge on coffee carries with it the experience of many generations that has offered today’s coffee producers the strongest foundations to consistently have the best results. However, in many cases their know-how follows the traditional ways, either due to insufficient training or not enough funds for new investments.

In my opinion, the most important tool to make a lifetime change, is education. The importance of education, however, is not limited to the development of knowledge and personal skills. Educated people have the power to improve the lives of other humans.

In the chain that us humans have created between us, one link helps the other. That’s why I decided to start the “Ed for Aid” program. Ed for Aid is a series of online classes and group discussions, in which various topics will be discussed, such as the coffee characteristics, its specific nature,  the importance of the quality of the raw material and many more specialized subjects which combined, form a new, unexplored world for the loyal high-quality coffee lovers.

Very important issues, which in most seminars are not mentioned, will be presented in this series of online sessions by myself and other speakers of the global coffee community. Proceeds from this program will be directly channeled to local coffee communities to enhance the way they work and their daily lives.

This is how education unites us! We develop ourselves and together we help the people from whom the journey of the coffee that is in our every-day cup, begins.

I am thrilled to be in charge of this ambitious program and in our way to contribute to improve the lives of these people.

Yemenia: Μπορεί το παρελθόν να μας δείξει το μέλλον?

Καταγραφή

Τον Αύγουστο του 2020 συμμετείχα στο international jury (35 cuppers απο  14  χωρες) του Qima Yemen 2020 Auction απο την Qima Coffee σε συνεργασία με την Alliance for Coffee Excellence, και είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω κάποιους απο τους καλύτερους καφέδες που έχει να μας δώσει η Υεμένη. Οι συμμετοχές μου στους αντίστοιχους θεσμούς των διάφορων χωρών παραγωγής καφέ πάντα με ενθουσιάζουν καθώς πάντα βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την ανακάλυψη ιδιαίτερων καφέδων και γευστικών προφίλ. Όταν δοκίμαζα τους καφέδες της Υεμένης, πάντα με blind tasting όπως γίνεται κατά παράδοση αυτή η διαδικασία, δεν γνώριζα ότι αυτή τη φορά κρυβόταν κάτι ακόμα πιο συναρπαστικό πίσω από αυτό, κάτι καινούργιο που ήρθε για να αλλάξει όσα γνωρίζουμε σήμερα για τη γενεαλογία του καφέ.

Με την ολοκλήρωση του Qima Yemen 2020, με το private auction απο την Qima Coffee και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, όλοι οι κριτές λάβαμε γνώση οτι πήραμε μέρος σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο απο την ανάδειξη των καλύτερων καφέδων μιας χώρας παραγωγής καφέ. Πήραμε ουσιαστικά μέρος στην επικύρωση μιας εξαιρετικά σημαντικής ανακάλυψης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον F. Sheibani της Qima Coffee σε συνεργασία με τον C. Montagnon της επιστημονικής ομάδας της RD2 Vision  και της οποίας τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στις 15 Φεβρουαρίου του 2021 και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ , ανακαλύφθηκε μια καινούργια για τα δεδομένα μας μέχρι τώρα, αλλά γενεαλογικά πολύ παλιά ομάδα ποικιλιών καφέ Arabica, η Yemenia – όπως ονομάστηκε.

Ο καφές πρωτοεμφανίστηκε στο Νότιο Σουδάν και την Αιθιοπία, όμως καλλιεργήθηκε συστηματικά για πρώτη φορά στην Υεμένη. Όλες οι γνωστές μας Arabica ποικιλίες μεταφέρθηκαν από την Αιθιοπία, στην Υεμένη και μετέπειτα από εκεί, σε όλο τον κόσμο. O σκοπός της μελέτης που διεξήχθη ήταν να διαπιστωθεί πόσες απο τις γνωστές μας ποικιλίες υπάρχουν ακόμα στην Υεμένη και τι αξία μπορούν να προσδώσουν στους ντόπιους παραγωγούς. Οι ερευνητές βρήκαν όλες τις γνωστές “ομάδες¨ ποικιλιών, τα SL, τα Typica-Bourbon και όλες τις ποικιλίες που έδωσε η Αιθιοπία. Με έκπληξη όμως ανακάλυψαν και μια καινούργια ομάδα, την Yemenia, για την οποία δεν υπάρχουν καταγραφές στον γνωστό μέχρι τώρα χάρτη του καφέ.

Η Yemenia, όπως ονομάστηκε, χαρακτηρίστηκε ως «μητέρα» ενός καινούργιου πληθυσμού δέντρων Arabica, και αντιπροσωπεύει έναν ωκεανό γενεαλογικών χαρακτηριστικών και μελλοντικών ποικιλιών  που έχουν την δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν το μέλλον του καφέ Arabica.  Θα μπορούσε να είναι μια ομάδα δέντρων που δεν μετοίκησε ποτέ σε άλλο σημείο του κόσμου, ή θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα μεταγενέστερων γενετικών μεταλλάξεων των δέντρων μέσα στην περιοχή της Υεμένης ανα τους αιώνες.

Στην γευστική αξιολόγησή που πραγματοποιήσαμε για το Qima Yemen 2020 Auction πραγματοποιήσαμε στην πραγματικότητα και αξιολόγηση του  cup quality της Yemenia το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς απο τους 15 καλύτερους καλύτερους καφέδες που επιλέχθηκαν άπο την ομάδα των κριτών, οι 10 ανήκαν στην ομάδα της Yemenia με κάποια απο τα lot της να φτάνουν μέχρι και τους 96 πόντους.

Πολλά έχουν να ερευνηθούν ακόμα για την Yemenia, και ένα καίριο ερώτημα είναι αν θα μπορούσε η Yemenia να είναι η απάντηση στο μείζον πρόβλημα της ανθεκτικότητας των Arabica δέντρων στην κλιματική αλλαγή και τις ασθένειες στις οποίες είναι επιρρεπή όλα τα γνωστά μέχρι τώρα δέντρα, καθώς δείχνει να ευδοκιμεί με ευκολία στο σκληρό κλίμα της Υεμένης. Το σίγουρο είναι ότι είναι μόνο η αρχή ενός συναρπαστικού ερευνητικού ταξιδιού που θα ανοίξει νέους ορίζοντες στην γνώση μας για τον καφέ.


Yemenia: Can the past show us the future?

In August 2020 I was part of the International Jury (35 cuppers from 14 countries) of Qima Yemen 2020 Auction, organized by Qima Coffee in collaboration with Alliance for Coffee Excellence, and I had the opportunity to taste some of the best coffees Yemen has to offer. My participation in those institutional events of the different coffee producing countries, always excites me, as I find the discovery of special coffees and unique coffee profiles very interesting. As I was going through the process of tasting the Yemen coffees, with a blind tasting procedure as it is required in such cases, I wasn’t aware that this time there was something even bigger behind this process, something that is here to change what we know so far on coffee genetics.

Upon completion of Qima Yemen 2020, and with the Qima Coffee’s private auction and the results’ announcement, all the judges, myself included, were notified that we actually took part in something even bigger than raising this country’s best coffees. We took part in the validation of a very important discovery.

In a research conducted by F. Sheibani of Qima Coffee in collaboration with C. Montagnon from the scientific team of RD2 Vision, the results of which were published on February 15, 2021 and you can read in detail here, a new -for the information and knowledge on coffee tha we hold today- , but genealogically old “group” of coffee varieties was discovered. It was given the name Yemenia.

Coffee first appeared in South Sudan and Ethiopia, but was systematically cultivated for the first time in Yemen. All our best known Arabica varieties were transported from Ethiopia to Yemen and then from there to the rest of the world. The purpose of the study was to find out how many of our known varieties still exist in Yemen and what value could they bring to local producers. Researchers found all the known “groups” of varieties; the SL, the Typica-Bourbon, the Ethiopia accessions. Surprisingly, they also discovered a new group, Yemenia, for which there are no records on the hitherto known coffee map.

Yemenia, as it was named, has been described as the “mother” of a new population of Arabica trees, and represents an ocean of genealogical characteristics and future varieties that have the potential to reshape the future of Arabica coffee. It could be a group of trees that have was never moved to another part of the world, or it could be the result of later genetic mutations of trees within the Yemeni region over the centuries.

While taste evaluating the coffees of Qima Yemen 2020 Auction, we actually made at the same time an evaluation of the Yemenia cup quality. And it exceeded expectations. 10 out of the 15 best coffees selected by the jury, belonged to the Yemenia group with some of its lots scoring up to 96.

There are plenty yet to be investigated and studied about Yemenia, and a crucial question will be whether Yemenia could be the solution to the increasing problem of all the known –until know- Arabica trees being non-resilient to climate changes but also susceptible to the same diseases, since Yemenia seems to seamlessly thrive in the harsh climate of Yemen. What is certain is that this is only the beginning of a fascinating research journey that will for sure break new grounds in coffee genetics and our so far knowledge on it.

The Creativa Coffee District, Panama

Καταγραφή1

Τον Ιανουάριο του 2019, επισκέφθηκα τον Παναμά για να δω από κοντά την Creativa Coffee District, ένα project που το δημιούργησε η ομάδα της La Palma Y El Tucan από την Κολομβία, και είναι ένας χώρος ο οποίος θέλει να συνδυάσει την υψηλή ποιότητα καφέ με την τέχνη.

Φέτος την ίδια περίοδο που επισκέφθηκα πάλι τον Παναμά , είδα την εξέλιξη του project, και είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Felipe, εμπνευστή αυτού του project.

2

Στην ερώτησή μου γιατί δημιούργησε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο, απάντησε ότι ο στόχος του ήταν να διαμορφώσει μία έκταση στον Παναμά η οποία θα μπορούσε να γίνει χώρος έκφρασης των ίδιων στόχων με τις εταιρίες του υπόλοιπου ομίλου (La Palma Y El Tucan, Del’Acua Paradise, Flavor Equation).

Επέλεξε τον συγκεκριμένο χώρο διότι αγαπά ιδιαίτερα την ποιότητα καφέ που παράγει το έδαφος του Παναμά το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας. Μετά από περίπου 1,5 χρόνο αναζήτησης βρήκαν την έκταση για  την Creativa Coffee District η οποία προηγουμένως ονομαζόταν Cafétalera  Rio Cochea  και  wetmill του Rio Cochea o οποίος χτίστηκε την δεκαετία του 1950 και ήταν ο εμβληματικός μύλος παραγωγής καφέ για την περιοχή tου Boquete  για πολλά χρόνια. Αυτό το είδαν ως μια ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αυτό που επιθυμούν στον χώρο του καφέ, δηλαδή να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές παραγωγής,  με κοινωνική υπευθυνότητα αλλά επίσης και να προσπαθήσουν να συμπεριλάβουν πρακτικές οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αλλάξουν την οπτική των καταναλωτών για την αγορά του καφέ.

Επιπλέον είδαν και μία ευκαιρία η οποία προέκυψε συνδυάζοντας μαζί και την τέχνη. Είδαν την πιθανότητα ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο επεξεργασίας καφέ το οποίο έχει 3000τμ patio, πολλά τετραγωνικά εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού και κατασκευών και όλα αυτά τα είδαν ως έναν καμβά στον οποίο ο συνδυασμός τη τέχνης και της παραγωγής του specialty καφέ, θα τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν την αλλαγή, δηλαδή πως μπορούμε να προσεγγίσουμε υπεύθυνα την παραγωγή του specialty καφέ από μία περιβαλλοντική και κοινωνική οπτική.

5

Επίσης αυτό το project δεν σχετίζεται με την παραγωγή του καφέ, δηλαδή δεν μπορούν να καλλιεργήσουν καφέ, άρα είναι αποκλειστικά ένας τόπος ο οποίος στοχεύει/εξυπηρετεί  στην μεταμόρφωση του specialty καφέ από το κεράσι, στον πράσινο καφέ έως το τελικό προϊόν. Άρα ο στόχος τους είναι να επικεντρωθούν στον specialty καφέ χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα και την καλλιέργειά του.

6

Κατά συνέπεια κατά μία έννοια είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν coffee cherries  από την τοπική κοινωνία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εδραιώσουν καλές σχέσεις με τους καλλιεργητές του specialty καφέ της περιοχής του Boquete και του Volcan.

Δεν συμφωνούν ότι η κοινωνία πρέπει να μείνει απρόσκλητη σε διαγωνισμούς όπως συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια. Για παράδειγμα θα ήθελαν πολύ να αξιοποιήσουν έναν χώρο στην Creativa και να τον χρησιμοποιήσουν σε συνδυασμό με την τέχνη προκειμένου να δηλώσουν την εναντίωσή τους σε αυτό. Επίσης δεν συμφωνούν με την άνιση διανομή στην αλυσίδα αξιών του καφέ. Δηλαδή ειδικά οι μικρότεροι καλλιεργητές specialty καφέ οι οποίοι είναι και οι πλέον ευάλωτοι θα έπρεπε να έχουν μία καλύτερη/δικαιότερη διανομή εισοδήματος και αυτό θέλουν να το δηλώσουν μέσα από την τέχνη η οποία παρουσιάζεται στον δικό τους wetmill. Επιπλέον θέλουν να προσκαλέσουν καλλιτέχνες για να τους βοηθήσουν να μεταδώσουν αυτό το μήνυμα, άρα ουσιαστικά θα είναι σαν να συνδυάζουν δύο δυνάμεις οι οποίες βοηθούν η μία την άλλη, την τέχνη η οποία είναι η οδηγός της αλλαγής και την παραγωγή specialty καφέ η οποία θα έπρεπε να καλλιεργήσει και να βοηθήσει την βιομηχανία να επανέλθει με κάποιον τρόπο.

Από αυτό προέρχεται και η φράση που έχουν εκτυπώσει επάνω στα σακιά τους «game the change”. Θα μπορούσαν να είχαν πει «change the game» αλλά επιθυμούν να εμπνεύσουν την αλλαγή και να γίνουν μία διαφορετική επιλογή στην επεξεργασία των φυτών του καφέ ανά τον κόσμο. Άρα η περισσότερη παραγωγή καφέ εκεί θα γίνεται με ελάχιστη χρήση νερού και με την συμμετοχή των ντόπιων στις διαδικασίες επεξεργασίας καφέ. Και όλα τα κεράσια προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς οι οποίοι χρειάζονται μία βοήθεια στις περιοχές του David και του Dolega.

Τέλος επιθυμούν να γίνουν ένα κέντρο ανάπτυξης της τέχνης, θα τους άρεσε πολύ να δουν σε αυτόν τον χώρο θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις, καλλιτέχνες ο οποίοι θα διαμένουν για χρονικό διάστημα και θα εργάζονται πάνω στα έργα τους στην Creativa, πρόγραμμα εκπαίδευσης καφέ και τουριστική ανάπτυξη καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν σχετίζονται με τον χώρο του καφέ ή της τέχνης, αλλά παρ’όλα αυτά θα ήθελαν να επισκεφθούν τον χώρο και έτσι θα ήθελαν να υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος ο οποίος θα τους φέρει κοντά σε αυτά.

8

Ευελπιστούν ότι οι σχέσεις τους με τους neighbors θα είναι μακροχρόνιες, όπως έχουν κάνει και με την La Palma Y El Tucan και την Del’Agua, αυτή είναι η πρώτη χρονιά που συνεργάζονται με τις γειτονικές φάρμες αλλά θέλουν ένα μοντέλο το οποίο κάθε χρόνο θα αποδίδει και για τις δύο πλευρές ούτως ώστε να υπάρξει μία μακροχρόνια σχέση.

9

Με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο να συμμετάσχω και εγώ σε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, με τον τρόπο μας, όπως η επιλογή διαφόρων microlots που θα ετοιμάζονται στον σταθμό επεξεργασίας, και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Taf Direct Relationship Coffee. Και πιο συγκεκριμένα από την συγκομιδή 2020 επέλεξα μετά από cupping evaluation που έγινε στον εξωτερικό χώρο της Creativa 3 lot με πολύ ιδιαίτερο  taste profile,  και στους επόμενους μήνες θα φτάσουν στο Taf roastery και μετά στα cafe.


 

In January 2019, I visited Panama to see closely the Creativa Coffee District, a project created by La Palma Y El Tucan’s team from Colombia and is a place that wants to combine high-quality coffee with art.

This year around the same time that I visited Panama again, I saw the development of the project and had the opportunity to talk with Felipe, the creator of this project.

add-on2

To my question of why he created this space, he replied that his goal was to create a space in Panama that could become an expression space for the same goals for all the companies of the group (La Palma Y El Tucan, Del’Acua Paradise). , Flavor Equation).

He chose this place because of his particular love for high-quality coffee produced in the territory of Panama and its excellent soil. After about 1.5 years of searching, they found the perfect land for the Creativa Coffee District formerly called Cafétalera Rio Cochea and the Rio Cochea wetmill which was built in the 1950s and has been the flagship coffee mill for the Boquete area for many years. They saw this space as an opportunity to realize their vision in the coffee industry, not only to implement sustainable, socially responsible production practices but also to try to incorporate practices that will help them change the consumer’s view of the coffee market.

They also saw an opportunity in the case of combining art. They saw the abandoned space of coffee processing that has a 3,000sqm patio and many square meters of abandoned equipment and structures. At this view, they imagined a canvas in which the combination of art and specialty coffee production will help them communicate change, that is, how we can approach responsible specialty coffee production from an environmental and social point of view.

add-on3

Also, this project is not related to coffee production, namely, they cannot grow coffee there, so it is exclusively a space that aims/serves the transformation of specialty coffee from cherry to green coffee and then to final product. So their goal is to focus on specialty coffee without necessarily having to grow it.EN 2

So in a sense, they are forced to buy coffee cherries from the local community, which means they need to establish good relationships with the specialty coffee farmers in the Boquete area and the Volcan.

They disagree that society should be out of competition as it was a few years ago. For example, they would love to take advantage of a space at Creativa and use it in conjunction with art to express their opposition to it. They also disagree with the uneven distribution in the values coffee chain. That is, especially the smaller specialty coffee farmers who are the most vulnerable should have a better / fairer income distribution and that is what they want to declare through the art presented in their wetmill. Besides, they want to invite artists to help them convey that message, so it will essentially be like combining two forces that help each other, the art that is the driver of change and the production of specialty coffee that should to cultivate and help the industry come back in some way.

add-on4

They hope to build a long-lasting relationship with their neighbors, as they have done with La Palma Y El Tucan and Del’Agua, this is the first year they work with neighboring farms but they want to establish a model that will work every year for both sides so that there is a long-term relationship.

add-on

It makes me very happy to participate in this ambitious program, in our own way, such as the selection of various microlots that will be prepared at the processing station, and will be included in the Taf Direct Relationship Coffee program. And more specifically from the 2020 harvest, I chose after cupping evaluation that took place outdoors by Creativa 3 lot with a very special taste profile, and in the coming months they will reach Taf roastery and then the cafes.