Ed for Aid

A coffee Education Series by Yiannis Taloumis & the Coffee Education Center by taf, for the support of local coffee communities

Καταγραφή

Στα πλαίσια του προγράμματος taf direct relationship επισκέπτομαι τους συνεργάτες μας στις χώρες παραγωγής καφέ κάθε χρόνο. Αυτά τα καθιερωμένα ταξίδια είναι από ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της δουλειάς μου,  γιατί συναντώ αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε μαζί και μας ενώνουν αρκετά χρόνια συνεργασίας.

Μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε σπουδαίες συζητήσεις και να ζήσουμε μαζί αρκετές ώρες της ημέρας. Η φιλοξενία τους και οι στιγμές που μοιραζόμαστε μου επιτρέπουν να δω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, το πάθος τους για τον ποιοτικό καφέ, την προσπάθεια που βάζουν σε κάθε μικρή λεπτομέρεια αλλά και την καθημερινότητά τους – μαζί με αυτή και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

H γνώση τους πάνω στον καφέ κουβαλάει μαζί της την εμπειρία πολλών γενεών που έχει προσφέρει στους σημερινούς παραγωγούς καφέ τις πιο γερές βάσεις για να έχουν με συνέπεια τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε πολλές όμως περιπτώσεις η τεχνογνωσία τους ακολουθεί τους παραδοσιακούς τρόπους, είτε λόγω μη επαρκούς εκπαίδευσης, είτε μη επαρκούς κεφαλαίου για νέες επενδύσεις.    

Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο εφόδιο για να αλλάξει κανείς τη ζωή του προς το καλύτερο είναι η εκπαίδευση. Η σημασία της εκπαίδευσης, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη γνώσεων και προσωπικών δεξιοτήτων. Οι άνθρωποι που λαμβάνουν εκπαίδευση, έχουν τη δύναμη να βελτιώσουν ακόμα και τη ζωή των συνανθρώπων τους.

Στην αλυσίδα που οι άνθρωποι έχουμε δημιουργήσει μεταξύ μας, ο ένας κρίκος βοηθάει τον άλλον. Γι’ αυτό αποφάσισα να ξεκινήσω το πρόγραμμα “Ed for Aid”. Το Ed for Aid είναι μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια και συζητήσεις, στα οποία θα αναλυθούν σε βάθος τα γνωρίσματα του καφέ, οι ιδιαιτερότητες του, η σημασία της ποιότητας της πρώτης ύλης και πολλά ακόμα εξειδικευμένα θέματα που συλλογικά διαμορφώνουν έναν νέο, ανεξερεύνητο κόσμο για τους πιστούς λάτρεις του καφέ ανώτερης ποιότητας.

Πολύ στοχευμένα και σημαντικά ζητήματα, που δεν αναλύονται συχνά ή επαρκώς στα περισσότερα σεμινάρια θα παρουσιαστούν σε αυτό τον κύκλο online σεμιναρίων από εμένα και από άλλους εισηγητές του παγκόσμιου coffee community.  Tα έσοδα των σεμιναρίων του Ed for Aid θα διατεθούν στις αγροτικές κοινωνίες και στις οικογένειές τους, προκειμένου να αναβαθμίσουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν αλλά και την καθημερινή ζωή τους.

Έτσι η εκπαίδευση μας ενώνει! Αναπτύσσουμε τους εαυτούς μας και μαζί βοηθάμε να αναπτυχθούν και οι άνθρωποι από τους οποίους ξεκινάει το ταξίδι του ο αγαπημένος καφές που βρίσκεται κάθε μέρα στο φλιτζάνι μας.

Με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο να επιμελούμαι αυτού του φιλόδοξου προγράμματος και με τον τρόπο μας να συνεισφέρουμε όλοι στη βελτιστοποίηση της ζωής αυτών των ανθρώπων.

____

Ed for Aid | A coffee Education Series by Yiannis Taloumis & the Coffee Education Center by taf, for the support of local coffee communities

Through the taf direct relationship program, I visit our partners in coffee producing countries every year. These annual trips are one of the favorite parts of my job, because I meet beloved ones with whom we work together and we have several years of cooperation.

Often we are given the chance to have great conversations and we get to share few hours on a daily basis. Through the time we spend together and their warm hospitality Ι have the time to see the way they work, their passion about superior quality coffee, the effort they make on every little detail, and of course their every day lives – along with the difficulties they regularly face.

Their knowledge on coffee carries with it the experience of many generations that has offered today’s coffee producers the strongest foundations to consistently have the best results. However, in many cases their know-how follows the traditional ways, either due to insufficient training or not enough funds for new investments.

In my opinion, the most important tool to make a lifetime change, is education. The importance of education, however, is not limited to the development of knowledge and personal skills. Educated people have the power to improve the lives of other humans.

In the chain that us humans have created between us, one link helps the other. That’s why I decided to start the “Ed for Aid” program. Ed for Aid is a series of online classes and group discussions, in which various topics will be discussed, such as the coffee characteristics, its specific nature,  the importance of the quality of the raw material and many more specialized subjects which combined, form a new, unexplored world for the loyal high-quality coffee lovers.

Very important issues, which in most seminars are not mentioned, will be presented in this series of online sessions by myself and other speakers of the global coffee community. Proceeds from this program will be directly channeled to local coffee communities to enhance the way they work and their daily lives.

This is how education unites us! We develop ourselves and together we help the people from whom the journey of the coffee that is in our every-day cup, begins.

I am thrilled to be in charge of this ambitious program and in our way to contribute to improve the lives of these people.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s