Cold Brew

Καταγραφή

Σε ένα χώρο που διαρκώς αλλάζει και αναδιαμορφώνεται, όπως είναι ο χώρος του καφέ, είναι απαραίτητο για εμένα να θέτω νέες προκλήσεις και χάρη σε αυτές να ανακαλύπτω και να ακολουθώ τις νέες εντυπωσιακές εξελίξεις της επιστήμης.

Ο Cold Brew για την taf δεν είναι κάτι νέο. Είναι η καλοκαιρινή εκδοχή του καφέ φίλτρου που με τη μέθοδο Toddy παρασκευάζουν τα καταστήματα που έχουν taf.

Νέο, όμως, ήταν το ερώτημά μας πώς καταφέρουμε να γίνει ο Cold Brew, ένας ready to drink καφές με μεγαλύτερη διάρκεια κατανάλωσης. Έτσι καταλήξαμε στην τωρινή έκδοση του Cold Brew για το brand της taf και του Cultivos Coffee – Iced Brew και Cold Brew αντιστοίχως.

Με γνώμονα για ακόμα μια φορά την υψηλή ποιότητα, μετά από έρευνα, καταλήξαμε στην καινοτόμο μέθοδο ΗΡΡ (Επεξεργασία Υπερυψηλής Πίεσης), και έτσι μετά την εμφιάλωση επιτυγχάνεται η παστερίωση με αυτή τη διαδικασία.

H HPP είναι μια καινοτόμα μέθοδος παστεριοποίησης χάρη στην οποία έχουμε cold brew, χωρίς να περνάει από θερμική παστεριοποίηση. Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των προϊόντων cold brew της αγοράς θερμαίνεται σε κάποιο στάδιο της παραγωγής (θερμική παστερίωση), κάτι που όχι μόνο αλλάζει την γεύση αλλά θέτει και το ερώτημα αν τελικά είναι πράγματι cold brew αφού το υγρό μέσα στο μπουκάλι κάποια στιγμή θερμάνθηκε.

Ο Iced Brew και ο Cold Brew δεν θερμαίνονται σε κανένα στάδιο παραγωγής, εμφιάλωσης και παστερίωσης, διασφαλίζοντας και αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο τα γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά του εξαιρετικού Hariti από την Αιθιοπία με καρπό που καλλιεργείται σε υψόμετρο 1750-1900 μέτρων στην περιοχή του Sidamo, όσο και την αυθεντικότητα ενός κρύου καφέ ανώτερης ποιότητας.

H HPP είναι μια οικολογική διαδικασία με πολύ χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, μέσω της οποίας προστατεύονται τα τρόφιμα με την υποβολή σφραγισμένων προϊόντων σε πολύ μεγάλες πιέσεις – μέχρι και 6000 bar ή 87000 psi.

Πρόκειται για μια διαδικασία που συνάδει απόλυτα με την αειφορία που διέπει τα δύο brands και έχει σαν αποτέλεσμα την εκπλήρωση του στόχου: έναν εξαίσιο καφέ, ready to drink, χωρίς τη προσθήκη ζάχαρης και συντηρητικών, με μοναδικά συστατικά το νερό και τον εξαίσιο Hariti από την Αιθιοπία.

Σκέτο, με μια φλούδα πορτοκάλι, με τόνικ ή με φυτικό γάλα, ο Cold Brew είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους λάτρεις του καφέ ανώτερης ποιότητας!

Cold Brew

In an field that is constantly changing and reshaping, such as the field of ​​coffee, it is necessary for me to set new challenges and thanks to them to discover and follow the new impressive developments of science.

Cold Brew is nothing new for Taf. It is the summer version of the filter coffee that via Toddy is prepared by the shops that have taf coffee.

New, however, was our question of how we can managed to make Cold Brew, a ready-to-drink coffee with a longer shelf life. So we came up with the current version of Cold Brew for the both taf and Cultivos Coffee – Iced Brew and Cold Brew.

Guided once again by the high quality, after research, we came up with the innovative HPP method (High Pressure Processing), and so after bottling, pasteurization is achieved with this process.

HPP is an innovative pasteurization method thanks to which we have cold brew, without going through any thermal pasteurization. It is known that the majority of cold brew products on the market are heated at some stage of production (thermal pasteurization), which not only changes the taste but also raises the question of whether it is really a cold brew after the liquid in the bottle was heated at some point.

Neither Iced Brew nor Cold Brew are heated at any stage of production, bottling and pasteurization, thus ensuring and highlighting both the taste and the aromatic characteristics of the excellent Hariti from Ethiopia, with its fruit been grown at an altitude of 1750-1900 meters at the area of Sidamo, as well as the authenticity of a superior quality cold coffee.

HPP is an eco-friendly process with a very low energy footprint, through which food is protected by subjecting sealed products to very high pressures – up to 6000 bar or 87000 psi.

This is a process that is completely in line with the sustainability that governs the two brands and resulted in the fulfillment of the goal: an excellent coffee, ready to drink, without the addition of sugar and preservatives, with only ingredients its filtered water and the excellent Hariti from Ethiopia.

Neat, with an orange peel, with tonic or oat milk, Cold Brew is a great choice for coffee lovers!

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s