Cup of Excellence Peru 2018

 

Καταγραφή

Το φετινό Cup of Excellence του Περού έλαβε χώρα στη Λίμα στις 9-12/10. Σαν μέλος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής του Cup of Excellence, θέλω πάντοτε να παραβρίσκομαι στις διοργανώσεις καθώς είναι μια ευκαιρία να έρχομαι σε επαφή με τους παραγωγούς, να γνωρίζω νέους και να ανακαλύπτω νέους εξαιρετικούς καφέδες. Φέτος, θέλησα να βρίσκομαι στο Cup of Excellence του Περού, το οποίο αποτέλεσε μια καταπληκτική εμπειρία. Το Cup of Excellence του Περού 2018 ήταν το δεύτερο κατά σειρά που διεξήχθη στη χώρα. Κάθε χρόνο, είτε στο Cup of Excellence είτε στις χώρες παραγωγής καφέ, έχω τη χαρά να συναντώ ξανά τους κριτές και καλούς συναδέλφους. Οι ζώνες παραγωγής του καφέ στο Περού είναι πέντε, Amazonas, Cajamarca, San Martin, Junin, Cusco.

 

 

Πέρυσι, μόνο το 1% του εξαγόμενου καφέ του Περού ήταν specialty, ενώ το 20% ήταν βιολογικός και fair trade. Ωστόσο, από το  Cup of Excellence 2017 που ήταν το πρώτο στο Περού, οι παραγωγοί έλαβαν το κίνητρο να στραφούν προς τον specialty καφέ, ένα κίνητρο που έφερε έναν σημαντικό αριθμό παραγωγών λίγο πιο κοντά στην πλευρά του specialty καφέ. Όπως δήλωσαν οι παραγωγοί κατά τη διάρκεια της συνάντησης των παραγωγών κριτών πριν από την τελετή απονομής, o θεσμός του Cup of excellence έχει πολύ θετικό αντίκτυπο σε αυτούς, καθώς τους επιτρέπει να εξερευνήσουν νέες αγορές και τους ωθεί να βελτιώσουν και να εξελίξουν το έργο τους, καθώς ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ανέφεραν ότι το πρώτο Cup of Excellence τους βοήθησε να βελτιωθούν καθώς έκαναν μια ανατροφοδότηση σχετικά με το τι έπρεπε κάνουν περισσότερο.  Φέτος, μετά από τρεις ημέρες αξιολόγησης, φτάσαμε προοδευτικά στο να βραβεύσουμε τους 10 κορυφαίους καφέδες του Περού.

Ημέρα 1η 

Calibration

 

 

Στόχος της ημέρας ήταν όλοι οι κριτές να καλιμπραριστούμε στα σκορ για τους καφέδες που μας παρουσιάστηκαν. Το απόγευμα της ίδιας μέρας ακολούθησε Opening Ceremony, όπου απολαύσαμε εξαιρετικό Pisco.

DSC02153

Ημέρα 2η και 3η

Συνολικά προεπιλέχθηκαν 300 καφέδες, οι οποίοι πέρασαν από το National Jury του Περού, και μετά από αξιολόγηση και ανάλυση έφθασαν στα χέρια του International Jury του οργανισμού. Για να περάσει ένας καφές στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να έχει βαθμολογία τουλάχιστον 86. Αυτοί οι 30 καφέδες αξιολογήθηκαν με βάση της φόρμας αξιολόγησης του Cup of Excellence, από τους οποίους οι 24 κατάφεραν να σκοράρουν 86+. Οι καφέδες αυτοί αξιολογήθηκαν με βάση το density του αρώματος αλλά και με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Clean Cup
Sweet
Acidity
Mouthfeel
Flavor
Aftertaste
Balance

 

 

Ημέρα 4η

Οι 24 καφέδες που κατάφεραν να σκοράρουν 86+, ξαναδοκιμάστηκαν από τους 23 κριτές του International Jury του Cup of Excellence, με στόχο να αναδειχθούν οι καλύτεροι 10 καφέδες.  Το βράδυ της ίδιας μέρας ακολούθησε το Closing Ceremοny. Πρίν την τελετή βράβευσης, έλαβε χώρα μια συζήτηση με ένα panel παραγωγών. Έχοντας ήδη ανακαλύψει τις δυνατότητες των καφέδων της χώρας, ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε και την πλευρά των παραγωγών και μου δόθηκαν πράγματι μερικές πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

 

 

Στη συνέχεια, ακολούθησε η τελετή βράβευσης. Σε μια κατάμεστη αίθουσα, μετά τις παρουσιάσεις, και ανάμεσα σε ένα ιδιαίτερα ζωηρό και θερμό κοινό, έγινε η βράβευση των κριτών και η βράβευση των πέντε πρώτων νικητών ακολούθησε η στιγμή της απονομής. Μπορείτε να δείτε τα ονόματα των νικητών εδώ.

 

 

Τέλος, μπορείτε να διαβάσετε για τα προηγούμενα Cup of Excellence εδώ.

 

 


This year’s Cup of Excellence of Peru took place in Lima on 9-12 / 10. As a member of the International Jury of the Cup of Excellence, I always want to attend the events as it is an opportunity to get in touch with the producers, to know young people and to discover new great coffees. This year, I wanted to be in Peru’s Cup of Excellence, which was an amazing experience. The Cup of Excellence of Peru 2018 was the second in the series to be held in the country. Every year, either in the Cup of Excellence or in the coffee-producing countries, I have the pleasure of meeting the judges and good colleagues once more. The production areas of the Cafe in Peru are five, Amazonas, Cajamarca, San Martin, Junin, Cusco.

Last year only 1% of Peru’s exported coffee was specialty, while another 20% was organic and fair trade. However, since the 2017 Cup of Excellence which was the first one in Peru, producers were offered a motivation to move towards specialty coffee, a motivation that brought a significant number of producers a little closer to the specialty coffee side. As producers stated during the jury-producers meeting right before the awarding ceremony, the (θεσμός) of Cup Of excellence has a very positive impact on them, as it allows them to explore new markets and pushes them to improve and evolve their work, as competition is intense. Participants that took place for a second year in a row mentioned that the first Cup of Excellence helped them improve as they got a feedback on what they needed to work on more.

Day 1

Calibration

The goal of the day was for all the judges to calibration in the score for the coffees presented to us. The afternoon of the same day followed Opening Ceremony, where we enjoyed excellent Pisco.

DSC02153

Day 2 and 3

Altogether, 300 coffees were preselected by the National Jury of Peru, and after evaluation and analysis they reached the International Jury of the organization. To pass a coffee in the next stage it should have a score of at least 86. These 30 coffees were evaluated on the basis of the Cup of Excellence rating form, of which 24 managed to score 86+. These coffees were rated based on the density of the perfume and on the basis of the following criteria:

Clean Cup
Sweet
Acidity
Mouthfeel
Flavor
Aftertaste
Balance

Day 4

The 24 coffees that managed to score 86+ were re-tested by the 23 judges of the International Jury of the Cup of Excellence, aiming to be the best 10 coffees. The evening of the same day was followed by Closing Ceremony. Prior to the award ceremony, a panel discussion took place with a panel of producers. Having already discovered the capabilities of the country’s coffees, it was very helpful to look at the producers’ side and I was actually given some very interesting information.

Then, the award ceremony followed. In a packed room, after the presentations, and among a particularly lively and warm audience, the judges were awarded and the award of the first five winners was followed by the award. You can see the names of the winners here.

Finally, you can read about the previous Cup of Excellence here.

 

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s