Thoughts over coffee

IMG_5668

Η αυγή του 2016 με βρίσκει να σκέφτομαι που πάει αυτός κόσμος, αναφερόμενος στον κόσμο του καφέ.
Τι πρέπει να κάνει κανείς για να είναι σύγχρονος, συγχρονισμένος με το παρόν ή και να πηγαίνει παρακάτω; Ήδη το τρίτο κύμα είναι ξεπερασμένο. Διανύουμε την δεύτερη δεκαετία από την μεγάλη αυτή αλλαγή στην παγκόσμια αγορά και ενώ έχουν γίνει τόσα βήματα μπροστά, ίσως κάποιος να τα έλεγε και επαναστάσεις, οι περισσότεροι μένουν να χρησιμοποιούν στερεοτυπικές εκφράσεις, όρους παλιούς. Γιατί να αναφερόμαστε στο τρίτο κύμα καφέ, σαν να κόλλησε εκεί το ρολόι; Μήπως βρισκόμαστε αρκετά πιο μπροστά, μέσα από πολλές αναταράξεις;
Το τρίτο κύμα καφέ θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν αναφορά, υπήρξε στο παρελθόν. Μετρήστε πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Trish Rothgeb έκανε την πρώτη αναφορά στον όρο «τρίτο κύμα καφέ». Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ή να πάμε μπροστά χρησιμοποιώντας τα κλισέ. Προσωπικά, μου αρέσει να μιλάω για κάθε μεγάλη αλλαγή ως ένα νέο κύμα. Ωστόσο δεν αφήνω το κύμα να με παρασύρει μαζί του.
Στην παγκόσμια σκηνή, βλέπουμε ακόμα και εταιρείες, που το 2002-2005 ήταν οι πρωτοπόρες του Τρίτου Κύματος, να βρίσκονται τώρα στην αγκαλιά του ακόμα παλαιότερου 2ου κύματος καφέ και προσπαθούν να εξελιχθούν με τα χρήματα από αυτό.
Είναι πραγματικά εύκολο να μιμούμαστε και να μην χρησιμοποιούμε την προωθημένη γνώση, η αντιγραφή γίνεται συνήθως με κακό τρόπο, και φυσικά έτσι δεν προχωράει τίποτα.  Συχνά όσοι μιμούνται τραβούν μαζί τους και τα λάθη των άλλων.
Σε όλον τον κόσμο, οι παραγωγοί αναζητούν νέες ποικιλίες και πειραματίζονται με νέες μεθόδους επεξεργασίας, οι barista ψάχνουν καινοτόμες ιδέες παρασκευής ροφημάτων, οι roasters δημιουργούν νέα roast profiles και οι καταναλωτές βρίσκονται κάπου χαμένοι στη μετάφραση. Τελικά πόσο εμβαθύνει ο καταναλωτής στον καφέ;
Για τον μέσο καταναλωτή δεν παίζουν ρόλο οι σφραγίδες, ούτε το  πώς ο barista παρασκευάζει τον καφέ, ή ποια είναι η μηχανή που χρησιμοποιείται. Τον ενδιαφέρει όμως η συνέπεια στην ποιότητα. Και όταν η εταιρεία έχει κατακτήσει την συνέπεια στην υψηλότερη ποιότητα και ταυτόχρονα σε καλή τιμή, τότε ο καταναλωτής μπορεί να ενδιαφερθεί και για κάποια καινοτομία, που θα εισαχθεί στο φλιτζάνι του, μπορεί να ενδιαφερθεί και τελικά να κάνει το άλμα από το παλιό κύμα στο νέο.
Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η εξυπηρέτηση πελατών και αυτό που αντιλαμβάνεται ο πελάτης ως συνολική εμπειρία; Ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε καφέ ενδιαφέρεται απλώς να προβάλει ένα motto, του οποίου όμως το περιεχόμενο δεν αντιστοιχεί στο προϊόν και στις υπηρεσίες; Γιατί ο barista ακολουθεί τον μιμητισμό και χρησιμοποιεί στερεοτυπικές εκφράσεις;  Μήπως απλά για να εντυπωσιάζει με μασημένες πληροφορίες; Εχει “περιφερειακή όραση”; Τελικά το φλιτζάνι του πελάτη- καταναλωτή θα έχει συνέπεια, υψηλή ποιότητα; Θα φτάσουν στο ζητούμενο;  Όταν ο καταναλωτής θα φύγει, θα έχει πάρει ένα ολοκληρωμένο customer service, θα έχει αισθανθεί την συνολική εμπειρία;
Αυτό που με χαροποιεί και έχει αποδειχθεί πως λειτουργεί στη μικρή μας ομάδα είναι η προωθημένη γνώση (forward thinking), μια έκφραση που χρησιμοποιώ και στο αρκτικόλεξο της Taf (Tracebility,  Authenticity, Forward Thinking). Μακάρι αυτή την προωθημένη γνώση να την αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής σαν ξεχωριστή εμπειρία.

—————————————————————————————————————————————————-

The dawn of 2016, finds me wondering where this world is heading, referring to the world of coffee.
How can someone be contemporary, synchronized with the moment or how someone can even go further? The third wave seems already outdated. We have entered the second decade of a great change in the world market, and there have been many steps forward; maybe somebody could even say that revolutions have happened, but still the majority are left to use stereotypical expressions, old terms. Why talk about the third wave of coffee, as if the clock stuck there? Are we running forward, through many turbulences?
The third wave of coffee should be used as a reference; however it belongs to the past. You can count how many years have passed since Trish Rothgeb made the first reference to the term “third wave”. We cannot distinguish ourselves or go forward by using clichés. I like talking about all major changes as “new wave”. But I do not let the waves lure me.
On the world scene, we watch the companies that back to 2002 were the pioneers of the Third Wave, lying in the arms of the old, second wave, and try to evolve with their money.
Imitation is an easy act, so is using non-advanced knowledge; copying is usually misapplied, and of course you cannot go any further with imitation. Often those who imitate, even copy the mistakes.
Around the world producers are looking for new coffee varieties and experiment with new methods of processing, baristi look for innovative beverage ideas, roasters create new roast profiles and consumers are standing still, somewhere lost in translation. Ιs the consumer going that deep into coffee?
For an average consumer neither seals do mean anything, nor how the barista prepares coffee, or what is the coffee machine used, however he is interested in consistent quality. And when the company has given them consistent high quality, and at the same time at a good price, then the consumers may be interested in innovation that will be served in his cup, he might as well be interested in taking the next step and make the jump from the old to the new wave.
Is customer service at a high level? How the customer perceives the overall experience? Is the owner of each coffee shop interested only in presenting a catchy motto, but whose content does not correspond to the product and services provided? Why barista imitate each other and use stereotypical expressions? Is it just to impress? Do they have “peripheral vision”? Eventually, will customer- consumer’s cup have consistent high quality? When the consumer leaves the coffee shop, will he get the overall experience?
What pleases me more and has proven that it works best in our small team, is advanced knowledge, or let’s say forward thinking; an expression that I use and matches the acronym of Taf (Traceability, Authenticity, Forward Thinking). I wish that this kind of knowledge is translated and perceived by our customers as a special experience.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s